HOW TO CARE FOR YOUR DONUT

วิธีการเก็บรักษา นำโดนัทใส่กล่องที่มีฝาปิดมิดชิดเพื่อกันอากาศเข้าแล้วนำเก็บตู้เย็นช่องธรรมดาได้นาน 2-5 วัน ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิตู้เย็นของแต่ละบ้าน

VANILLA DONUT
นำออกมาวางไว้ในอุณหภูมิห้อง 15-30 นาทีก่อนรับประทาน *ทานในวันที่ซื้อดีที่สุด

KINAKO SOY DONUT
อุ่นไมโครเวฟไฟปานกลาง 10-15 วินาที ก่อนรับประทาน

DIRTY CHOCOLATE DONUT
อุ่นไมโครเวฟไฟปานกลาง 10-15 วินาที ก่อนรับประทาน

LEMON MERINGUE DONUT
อุ่นไมโครเวฟไฟปานกลาง 10-15 วินาที ก่อนรับประทาน

SALTED CARAMEL DONUT
นำออกมาวางไว้ในอุณหภูมิห้อง 15-30 นาทีก่อนรับประทาน *ทานในวันที่ซื้อดีที่สุด

CINNAMON DONUT
อุ่นไมโครเวฟไฟปานกลาง 10-15 วินาที ก่อนรับประทาน